จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองนราธิวาส 2,256 29 20 2,305 945 0 110 110
11.64%
ตากใบ 1,549 44 9 1,602 750 0 8 8
1.07%
บาเจาะ 1,140 14 5 1,159 705 0 1 1
0.14%
ยี่งอ 1,090 5 1 1,096 600 0 4 4
0.67%
ระแงะ 1,618 70 7 1,695 915 0 291 291
31.80%
รือเสาะ 3,224 23 14 3,261 1,080 0 1,104 1,104
102.22%
ศรีสาคร 853 9 4 866 525 0 53 53
10.10%
แว้ง 1,201 14 8 1,223 690 1 738 739
107.10%
สุคิริน 1,446 10 3 1,459 615 0 93 93
15.12%
สุไหงโก-ลก 1,110 23 19 1,152 285 0 51 51
17.89%
สุไหงปาดี 1,199 11 5 1,215 750 0 5 5
0.67%
จะแนะ 872 80 5 957 480 0 461 461
96.04%
เจาะไอร้อง 762 45 0 807 495 0 439 439
88.69%
รวม 18,320 377 100 18,797 8,835 1 3,358 3,359
38.02%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ