กทม

กทม
จังหวัด สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(มีนาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - มีนาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร 47,843 3,865 3,627 2,549 57,884 41,400 241 418 659
1.59%