กทม

กทม
จังหวัด สมาชิกรวมปี
2558 - 2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2566
สมาชิกรวมปี
2558 - 2566
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(มีนาคม 2567)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567)
สมาชิกรวม
(มกราคม - มีนาคม 2567)
ร้อยละของการดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร 48,685 3,470 2,518 3,767 58,440 41,400 0 1,616 1,616
3.90%