Dashboard RealTime

สมาชิกรวมปี 2558 - 2565
สมาชิกรวมปี 2558 - 2562

(ทั้งประเทศ)

2,335,084

สมาชิกรวมปี 2558 - 2562

(ภูมิภาค)

2,287,241

สมาชิกรวมปี 2558 - 2562

(กทม.)

47,843

สมาชิกรวมปี 2563

(ทั้งประเทศ)

61,458

สมาชิกรวมปี 2563

(ภูมิภาค)

57,593

สมาชิกรวมปี 2563

(กทม.)

3,865

สมาชิกรวมปี 2564

(ทั้งประเทศ)

62,373

สมาชิกรวมปี 2564

(ภูมิภาค)

58,746

สมาชิกรวมปี 2564

(กทม.)

3,627

สมาชิกรวมปี 2565

(ทั้งประเทศ)

57,511

สมาชิกรวมปี 2565

(ภูมิภาค)

54,962

สมาชิกรวมปี 2565

(กทม.)

2,549

สมาชิกรวมปี 2558 - 2565

(ทั้งประเทศ)

2,516,426

สมาชิกรวมปี 2558 - 2565

(ภูมิภาค)

2,458,542

สมาชิกรวมปี 2558 - 2565

(กทม.)

57,884

สมาชิกรวมปี 2566
สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
กุมภาพันธ์ 2566

(ทั้งประเทศ)

277

สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
กุมภาพันธ์ 2566

(ภูมิภาค)

245

สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
กุมภาพันธ์ 2566

(กทม.)

32

สมาชิกใหม่สะสม
มกราคม - มกราคม 2566

(ทั้งประเทศ)

2,046

สมาชิกใหม่สะสม
มกราคม - มกราคม 2566

(ภูมิภาค)

1,830

สมาชิกใหม่สะสม
มกราคม - มกราคม 2566

(กทม.)

216

สมาชิกรวมปี 2566

(ทั้งประเทศ)

2,323

สมาชิกรวมปี 2566

(ภูมิภาค)

2,075

สมาชิกรวมปี 2566

(กทม.)

248

สมาชิกรวมทั้งหมดตั้งแต่ปี 2558 - 2566
สมาชิกทั้งหมด

(ทั้งประเทศ)

2,518,749

สมาชิกทั้งหมด

(ภูมิภาค)

2,460,617

สมาชิกทั้งหมด

(กทม.)

58,132