จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองยะลา 2,654 61 91 2,806 1,215 1 39 40
3.29%
เบตง 1,778 209 49 2,036 480 5 12 17
3.54%
บันนังสตา 1,831 54 24 1,909 750 0 5 5
0.67%
ธารโต 1,067 12 8 1,087 555 0 8 8
1.44%
ยะหา 1,394 44 9 1,447 735 0 3 3
0.41%
รามัน 2,955 55 25 3,035 1,350 0 11 11
0.81%
กาบัง 713 11 6 730 285 0 6 6
2.11%
กรงปินัง 884 16 7 907 345 0 4 4
1.16%
รวม 13,276 462 219 13,957 5,715 6 88 94
1.64%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ