จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองปัตตานี 2,048 50 64 2,162 990 0 11 11
1.11%
โคกโพธิ์ 2,172 31 28 2,231 1,245 0 4 4
0.32%
หนองจิก 1,725 101 60 1,886 1,140 0 139 139
12.19%
ปะนาเระ 1,173 7 8 1,188 825 0 14 14
1.70%
มายอ 1,345 15 54 1,414 885 0 5 5
0.56%
ทุ่งยางแดง 515 7 5 527 345 0 1 1
0.29%
สายบุรี 1,687 68 16 1,771 960 0 5 5
0.52%
ไม้แก่น 425 47 2 474 255 0 1 1
0.39%
ยะหริ่ง 2,225 406 90 2,721 1,215 0 7 7
0.58%
ยะรัง 1,932 36 12 1,980 1,080 0 7 7
0.65%
กะพ้อ 594 2 395 991 405 0 1 1
0.25%
แม่ลาน 829 29 51 909 330 0 0 0
0.00%
รวม 16,670 799 785 18,254 9,675 0 195 195
2.02%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ