จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองพัทลุง 4,598 66 121 4,785 2,160 0 28 28
1.30%
กงหรา 1,222 10 126 1,358 675 0 11 11
1.63%
เขาชัยสน 1,446 10 154 1,610 870 0 8 8
0.92%
ตะโหมด 1,102 14 12 1,128 495 0 7 7
1.41%
ควนขนุน 3,692 64 373 4,129 1,935 0 23 23
1.19%
ปากพะยูน 1,915 28 331 2,274 975 1 9 10
1.03%
ศรีบรรพต 866 6 21 893 450 0 4 4
0.89%
ป่าบอน 1,499 25 42 1,566 750 0 12 12
1.60%
บางแก้ว 820 10 332 1,162 510 0 19 19
3.73%
ป่าพะยอม 1,053 24 60 1,137 585 1 15 16
2.74%
ศรีนครินทร์ 1,103 11 29 1,143 645 0 2 2
0.31%
รวม 19,316 268 1,601 21,185 10,050 2 138 140
1.39%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ