จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองพัทลุง 4,598 66 121 40 4,825 432 4 23 27
6.25%
กงหรา 1,222 10 126 13 1,371 135 1 4 5
3.70%
เขาชัยสน 1,447 10 154 9 1,620 174 1 10 11
6.32%
ตะโหมด 1,102 14 12 10 1,138 99 4 5 9
9.09%
ควนขนุน 3,692 64 373 25 4,154 387 3 24 27
6.98%
ปากพะยูน 1,915 28 331 15 2,289 195 1 16 17
8.72%
ศรีบรรพต 866 6 21 5 898 90 0 2 2
2.22%
ป่าบอน 1,499 25 42 14 1,580 150 1 2 3
2.00%
บางแก้ว 820 10 332 19 1,181 102 0 6 6
5.88%
ป่าพะยอม 1,053 24 60 17 1,154 117 2 4 6
5.13%
ศรีนครินทร์ 1,103 11 29 2 1,145 129 0 6 6
4.65%
รวม 19,317 268 1,601 169 21,355 2,010 17 102 119
5.92%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ