จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองตรัง 4,322 311 77 4,710 1,815 2 71 73
4.02%
กันตัง 2,251 186 13 2,450 1,245 0 146 146
11.73%
ย่านตาขาว 2,405 135 23 2,563 1,005 0 64 64
6.37%
ปะเหลียน 2,336 33 16 2,385 1,290 0 10 10
0.78%
สิเกา 1,165 34 9 1,208 600 0 14 14
2.33%
ห้วยยอด 3,619 76 141 3,836 1,995 1 29 30
1.50%
วังวิเศษ 1,706 27 26 1,759 1,020 0 9 9
0.88%
นาโยง 1,685 57 31 1,773 795 2 282 284
35.72%
รัษฎา 1,343 88 8 1,439 750 0 29 29
3.87%
หาดสำราญ 508 8 8 524 330 1 42 43
13.03%
รวม 21,340 955 352 22,647 10,845 6 696 702
6.47%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ