จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสตูล 2,504 37 21 27 2,589 213 4 15 19
8.92%
ควนโดน 973 8 5 24 1,010 93 1 5 6
6.45%
ควนกาหลง 1,047 12 5 25 1,089 96 5 10 15
15.63%
ท่าแพ 1,049 16 10 35 1,110 93 0 3 3
3.23%
ละงู 2,061 24 12 101 2,198 183 6 27 33
18.03%
ทุ่งหว้า 932 7 6 12 957 105 1 8 9
8.57%
มะนัง 752 22 13 4 791 57 0 2 2
3.51%
รวม 9,318 126 72 228 9,744 840 17 70 87
10.36%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ