จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสตูล 2,505 37 21 2,563 1,065 0 21 21
1.97%
ควนโดน 973 8 5 986 465 2 14 16
3.44%
ควนกาหลง 1,048 12 5 1,065 480 0 24 24
5.00%
ท่าแพ 1,049 16 10 1,075 465 1 34 35
7.53%
ละงู 2,061 24 12 2,097 915 0 85 85
9.29%
ทุ่งหว้า 933 7 6 946 525 0 11 11
2.10%
มะนัง 751 22 13 786 285 0 4 4
1.40%
รวม 9,320 126 72 9,518 4,200 3 193 196
4.67%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ