จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสงขลา 2,965 210 86 3,261 705 0 32 32
4.54%
สทิงพระ 2,380 46 19 2,445 1,185 0 8 8
0.68%
จะนะ 3,954 41 24 4,019 2,085 0 12 12
0.58%
นาทวี 2,749 49 83 2,881 1,380 0 5 5
0.36%
เทพา 2,584 27 17 2,628 1,005 0 9 9
0.90%
สะบ้าย้อย 1,795 27 25 1,847 930 31 45 76
8.17%
ระโนด 2,190 51 21 2,262 1,095 0 12 12
1.10%
กระแสสินธุ์ 602 44 15 661 330 0 1 1
0.30%
รัตภูมิ 1,903 36 31 1,970 945 0 12 12
1.27%
สะเดา 2,950 54 47 3,051 990 0 18 18
1.82%
หาดใหญ่ 5,797 460 304 6,561 1,020 2 100 102
10.00%
นาหม่อม 1,040 45 27 1,112 435 0 10 10
2.30%
ควนเนียง 1,256 21 21 1,298 690 0 4 4
0.58%
บางกล่ำ 1,011 19 13 1,043 540 0 7 7
1.30%
สิงหนคร 1,856 50 16 1,922 885 0 8 8
0.90%
คลองหอยโข่ง 1,004 24 11 1,039 480 0 8 8
1.67%
รวม 36,036 1,204 760 38,000 14,700 33 291 324
2.20%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ