จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองชุมพร 5,107 81 42 5,230 2,415 0 40 40
1.66%
ท่าแซะ 4,097 56 46 4,199 1,740 0 26 26
1.49%
ปะทิว 2,336 36 20 2,392 1,125 0 22 22
1.96%
หลังสวน 3,747 56 18 3,821 2,115 0 57 57
2.70%
ละแม 1,498 16 15 1,529 705 0 8 8
1.13%
พะโต๊ะ 1,474 14 8 1,496 690 0 5 5
0.72%
สวี 4,108 39 32 4,179 1,740 0 683 683
39.25%
ทุ่งตะโก 1,186 35 20 1,241 525 0 35 35
6.67%
รวม 23,553 333 201 24,087 11,055 0 876 876
7.92%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ