จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองระนอง 1,804 44 31 1,879 570 0 19 19
3.33%
ละอุ่น 868 10 62 940 450 0 3 3
0.67%
กะเปอร์ 1,088 15 2 1,105 510 0 7 7
1.37%
กระบุรี 2,034 44 639 2,717 915 0 22 22
2.40%
สุขสำราญ 606 9 7 622 225 0 6 6
2.67%
รวม 6,400 122 741 7,263 2,670 0 57 57
2.13%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ