จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสุราษฎร์ธานี 3,403 92 82 3,577 885 1 57 58
6.55%
กาญจนดิษฐ์ 3,057 37 18 3,112 1,755 0 16 16
0.91%
ดอนสัก 1,301 18 26 1,345 615 0 7 7
1.14%
เกาะสมุย 993 19 21 1,033 585 0 17 17
2.91%
เกาะพะงัน 337 19 7 363 255 0 4 4
1.57%
ไชยา 2,915 31 29 2,975 810 0 8 8
0.99%
ท่าชนะ 2,478 29 24 2,531 1,230 1 10 11
0.89%
คีรีรัฐนิคม 2,512 24 5 2,541 1,275 0 5 5
0.39%
บ้านตาขุน 812 10 1 823 435 0 2 2
0.46%
พนม 1,553 23 10 1,586 840 0 6 6
0.71%
ท่าฉาง 1,973 123 9 2,105 690 0 6 6
0.87%
บ้านนาสาร 2,523 57 28 2,608 975 0 17 17
1.74%
บ้านนาเดิม 1,142 37 31 1,210 450 1 4 5
1.11%
เคียนซา 1,980 21 13 2,014 765 0 7 7
0.92%
เวียงสระ 2,643 26 30 2,699 960 0 11 11
1.15%
พระแสง 3,484 35 10 3,529 1,110 0 9 9
0.81%
พุนพิน 2,263 63 55 2,381 1,470 1 16 17
1.16%
ชัยบุรี 1,598 51 32 1,681 555 0 22 22
3.96%
วิภาวดี 1,038 7 8 1,053 465 0 9 9
1.94%
รวม 38,005 722 439 39,166 16,125 4 233 237
1.47%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ