จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองภูเก็ต 3,055 130 137 3,322 660 3 65 68
10.30%
กะทู้ 774 35 18 827 90 0 13 13
14.44%
ถลาง 1,866 39 36 1,941 690 0 20 20
2.90%
รวม 5,695 204 191 6,090 1,440 3 98 101
7.01%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ