จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองพังงา 708 654 16 1,378 840 0 6 6
0.71%
เกาะยาว 829 19 9 857 360 0 53 53
14.72%
กะปง 373 171 94 638 440 2 10 12
2.73%
ตะกั่วทุ่ง 1,964 29 36 2,029 1,360 0 13 13
0.96%
ตะกั่วป่า 1,160 338 37 1,535 1,020 0 29 29
2.84%
คุระบุรี 1,100 13 6 1,119 660 0 6 6
0.91%
ทับปุด 774 281 15 1,070 760 0 8 8
1.05%
ท้ายเหมือง 570 462 45 1,077 980 1 8 9
0.92%
รวม 7,478 1,967 258 9,703 6,420 3 133 136
2.12%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ