จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองกระบี่ 1,607 35 32 1,674 885 1 33 34
3.84%
เขาพนม 1,382 23 20 1,425 810 2 8 10
1.23%
เกาะลันตา 907 19 14 940 540 0 3 3
0.56%
คลองท่อม 2,107 23 14 2,144 1,020 0 6 6
0.59%
อ่าวลึก 1,619 15 5 1,639 780 0 5 5
0.64%
ปลายพระยา 883 26 19 928 525 0 10 10
1.90%
ลำทับ 764 5 1 770 420 0 4 4
0.95%
เหนือคลอง 1,438 17 4 1,459 855 1 5 6
0.70%
รวม 10,707 163 109 10,979 5,835 4 74 78
1.34%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ