จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 2,120 27 19 2,166 945 1 16 17
1.80%
กุยบุรี 1,581 27 9 1,617 705 0 9 9
1.28%
ทับสะแก 2,164 26 15 2,205 975 0 6 6
0.62%
บางสะพาน 2,449 33 65 2,547 1,065 1 19 20
1.88%
บางสะพานน้อย 1,632 30 149 1,811 615 0 5 5
0.81%
ปราณบุรี 1,607 33 279 1,919 660 0 11 11
1.67%
หัวหิน 2,539 41 54 2,634 945 0 29 29
3.07%
สามร้อยยอด 1,310 29 15 1,354 615 0 7 7
1.14%
รวม 15,402 246 605 16,253 6,525 2 102 104
1.59%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ