จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองเพชรบุรี 2,185 104 47 2,336 3,680 1 34 35
0.95%
เขาย้อย 1,825 31 7 1,863 1,140 0 11 11
0.96%
หนองหญ้าปล้อง 832 21 8 861 620 0 8 8
1.29%
ชะอำ 1,569 51 19 1,639 1,340 0 12 12
0.90%
ท่ายาง 4,145 95 41 4,281 2,380 0 19 19
0.80%
บ้านลาด 2,848 44 14 2,906 2,300 0 7 7
0.30%
บ้านแหลม 2,182 18 13 2,213 1,460 0 7 7
0.48%
แก่งกระจาน 1,508 58 19 1,585 1,040 0 12 12
1.15%
รวม 17,094 422 168 17,684 13,960 1 110 111
0.80%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ