จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสมุทรสงคราม 1,306 27 66 1,399 1,740 1 11 12
0.69%
บางคนที 1,359 16 9 1,384 2,020 0 6 6
0.30%
อัมพวา 637 10 9 656 1,920 0 5 5
0.26%
รวม 3,302 53 84 3,439 5,680 1 22 23
0.40%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ