จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสมุทรสงคราม 1,307 27 66 15 1,415 348 1 23 24
6.90%
บางคนที 1,359 16 9 9 1,393 404 0 12 12
2.97%
อัมพวา 638 10 9 6 663 384 4 10 14
3.65%
รวม 3,304 53 84 30 3,471 1,136 5 45 50
4.40%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ