จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสมุทรสาคร 2,671 350 130 3,151 2,320 4 32 36
1.55%
กระทุ่มแบน 2,218 56 64 2,338 1,520 1 35 36
2.37%
บ้านแพ้ว 2,335 150 26 2,511 1,960 0 12 12
0.61%
รวม 7,224 556 220 8,000 5,800 5 79 84
1.45%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ