จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองนครปฐม 2,821 243 114 3,178 4,280 1 46 47
1.10%
กำแพงแสน 2,101 525 50 2,676 4,080 1 22 23
0.56%
นครชัยศรี 918 70 24 1,012 2,160 0 15 15
0.69%
ดอนตูม 1,456 7 29 1,492 1,380 0 2 2
0.14%
บางเลน 2,325 377 49 2,751 3,600 0 23 23
0.64%
สามพราน 3,289 108 80 3,477 2,560 2 34 36
1.41%
พุทธมณฑล 379 25 17 421 360 1 16 17
4.72%
รวม 13,289 1,355 363 15,007 18,420 5 158 163
0.88%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ