จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสุพรรณบุรี 4,743 57 66 4,866 1,860 0 23 23
1.24%
เดิมบางนางบวช 5,509 25 13 5,547 1,815 0 9 9
0.50%
ด่านช้าง 3,286 26 12 3,324 1,395 2 7 9
0.65%
บางปลาม้า 2,626 75 25 2,726 1,905 0 8 8
0.42%
ศรีประจันต์ 1,341 26 19 1,386 960 2 8 10
1.04%
ดอนเจดีย์ 1,589 16 12 1,617 750 0 8 8
1.07%
สองพี่น้อง 5,708 30 32 5,770 2,100 1 17 18
0.86%
สามชุก 1,650 19 21 1,690 1,020 0 9 9
0.88%
อู่ทอง 4,061 35 28 4,124 2,325 0 10 10
0.43%
หนองหญ้าไซ 2,210 15 8 2,233 990 0 1 1
0.10%
รวม 32,723 324 236 33,283 15,120 5 100 105
0.69%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ