จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสุพรรณบุรี 4,743 57 66 30 4,896 372 8 28 36
9.68%
เดิมบางนางบวช 5,509 25 13 12 5,559 363 3 7 10
2.75%
ด่านช้าง 3,286 26 12 12 3,336 279 1 9 10
3.58%
บางปลาม้า 2,628 75 25 11 2,739 381 2 11 13
3.41%
ศรีประจันต์ 1,342 26 19 9 1,396 192 1 10 11
5.73%
ดอนเจดีย์ 1,589 16 12 10 1,627 150 0 6 6
4.00%
สองพี่น้อง 5,708 30 32 23 5,793 420 3 15 18
4.29%
สามชุก 1,650 19 21 12 1,702 204 0 8 8
3.92%
อู่ทอง 4,060 35 28 12 4,135 465 4 16 20
4.30%
หนองหญ้าไซ 2,210 15 8 2 2,235 198 3 3 6
3.03%
รวม 32,725 324 236 133 33,418 3,024 25 113 138
4.56%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ