จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองราชบุรี 4,721 139 68 4,928 3,740 6 40 46
1.23%
จอมบึง 1,946 24 7 1,977 1,800 0 10 10
0.56%
สวนผึ้ง 532 10 9 551 740 0 6 6
0.81%
ดำเนินสะดวก 2,663 33 30 2,726 2,100 0 14 14
0.67%
บ้านโป่ง 4,689 85 37 4,811 3,660 0 24 24
0.66%
บางแพ 1,423 53 12 1,488 1,300 0 5 5
0.38%
โพธาราม 5,787 56 53 5,896 3,120 1 20 21
0.67%
ปากท่อ 2,174 18 17 2,209 1,700 0 10 10
0.59%
วัดเพลง 683 5 4 692 560 0 16 16
2.86%
บ้านคา 773 12 9 794 820 0 4 4
0.49%
รวม 25,391 435 246 26,072 19,540 7 149 156
0.80%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ