จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองเพชรบูรณ์ 5,116 50 42 5,208 4,420 2 53 55
1.24%
ชนแดน 3,401 44 23 3,468 2,780 2 23 25
0.90%
หล่มสัก 7,591 70 34 7,695 5,020 2 27 29
0.58%
หล่มเก่า 2,692 19 37 2,748 1,980 0 8 8
0.40%
วิเชียรบุรี 4,056 52 34 4,142 3,840 1 38 39
1.02%
ศรีเทพ 2,070 26 24 2,120 2,120 0 22 22
1.04%
หนองไผ่ 3,740 57 26 3,823 2,840 0 27 27
0.95%
บึงสามพัน 1,953 31 15 1,999 2,460 0 26 26
1.06%
น้ำหนาว 926 18 9 953 600 0 3 3
0.50%
วังโป่ง 1,613 10 6 1,629 1,280 0 6 6
0.47%
เขาค้อ 689 340 15 1,044 1,440 0 2 2
0.14%
รวม 33,847 717 265 34,829 28,780 7 235 242
0.84%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ