จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองพิษณุโลก 10,967 252 175 11,394 1,730 4 140 144
8.32%
นครไทย 8,624 51 147 8,822 1,450 0 19 19
1.31%
ชาติตระการ 4,736 30 24 4,790 720 0 32 32
4.44%
บางระกำ 11,682 33 71 11,786 1,420 1 15 16
1.13%
บางกระทุ่ม 4,463 15 26 4,504 870 0 7 7
0.80%
พรหมพิราม 7,253 35 272 7,560 1,230 1 799 800
65.04%
วัดโบสถ์ 5,580 13 410 6,003 610 0 6 6
0.98%
วังทอง 9,538 82 51 9,671 1,680 0 36 36
2.14%
เนินมะปราง 5,185 45 149 5,379 770 1 21 22
2.86%
รวม 68,028 556 1,325 69,909 10,480 7 1,075 1,082
10.32%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ