จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสุโขทัย 3,316 48 36 36 3,436 258 0 343 343
132.95%
บ้านด่านลานหอย 2,562 52 56 13 2,683 213 0 162 162
76.06%
คีรีมาศ 3,223 52 25 15 3,315 300 0 120 120
40.00%
กงไกรลาศ 4,625 74 49 19 4,767 327 0 270 270
82.57%
ศรีสัชนาลัย 3,988 44 34 29 4,095 402 0 87 87
21.64%
ศรีสำโรง 3,762 14 30 363 4,169 354 0 489 489
138.14%
สวรรคโลก 3,418 43 65 34 3,560 351 0 31 31
8.83%
ศรีนคร 1,899 12 11 7 1,929 147 0 84 84
57.14%
ทุ่งเสลี่ยม 2,682 43 40 17 2,782 177 0 43 43
24.29%
รวม 29,475 382 346 533 30,736 2,529 0 1,629 1,629
64.41%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ