จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสุโขทัย 3,316 48 36 3,400 1,290 0 20 20
1.55%
บ้านด่านลานหอย 2,562 52 56 2,670 1,065 0 11 11
1.03%
คีรีมาศ 3,220 52 25 3,297 1,500 0 13 13
0.87%
กงไกรลาศ 4,625 74 49 4,748 1,635 1 15 16
0.98%
ศรีสัชนาลัย 3,988 44 34 4,066 2,010 1 22 23
1.14%
ศรีสำโรง 3,762 14 30 3,806 1,770 0 360 360
20.34%
สวรรคโลก 3,420 43 65 3,528 1,755 1 24 25
1.42%
ศรีนคร 1,899 12 11 1,922 735 0 3 3
0.41%
ทุ่งเสลี่ยม 2,682 43 40 2,765 885 1 12 13
1.47%
รวม 29,474 382 346 30,202 12,645 4 480 484
3.83%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ