จังหวัดตาก

จังหวัดตาก
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองตาก 3,024 44 431 3,499 1,560 0 24 24
1.54%
บ้านตาก 2,291 21 21 2,333 1,185 0 15 15
1.27%
สามเงา 1,460 67 30 1,557 690 0 6 6
0.87%
แม่ระมาด 1,812 18 7 1,837 855 0 10 10
1.17%
ท่าสองยาง 2,963 17 12 2,992 1,005 32 10 42
4.18%
แม่สอด 3,174 66 70 3,310 1,365 0 25 25
1.83%
พบพระ 1,736 14 18 1,768 825 0 7 7
0.85%
อุ้มผาง 2,077 21 16 2,114 540 0 14 14
2.59%
วังเจ้า 986 13 8 1,007 420 0 8 8
1.90%
รวม 19,523 281 613 20,417 8,445 32 119 151
1.79%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ