จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองกำแพงเพชร 6,624 180 79 175 7,058 669 0 103 103
15.40%
ไทรงาม 2,670 20 16 14 2,720 213 0 19 19
8.92%
คลองลาน 2,392 37 16 21 2,466 207 0 31 31
14.98%
ขาณุวรลักษบุรี 4,948 78 28 114 5,168 429 0 35 35
8.16%
คลองขลุง 3,513 55 50 53 3,671 309 0 29 29
9.39%
พรานกระต่าย 3,376 25 8 14 3,423 348 0 19 19
5.46%
ลานกระบือ 1,745 31 14 25 1,815 207 0 19 19
9.18%
ทรายทองวัฒนา 1,256 74 10 6 1,346 114 0 3 3
2.63%
ปางศิลาทอง 1,115 14 12 14 1,155 126 0 14 14
11.11%
บึงสามัคคี 1,505 20 15 35 1,575 135 0 9 9
6.67%
โกสัมพีนคร 1,530 10 6 11 1,557 132 0 14 14
10.61%
รวม 30,674 544 254 482 31,954 2,889 0 295 295
10.21%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ