จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองกำแพงเพชร 6,623 180 79 6,882 3,345 2 154 156
4.66%
ไทรงาม 2,670 20 16 2,706 1,065 1 12 13
1.22%
คลองลาน 2,392 37 16 2,445 1,035 0 18 18
1.74%
ขาณุวรลักษบุรี 4,949 78 28 5,055 2,145 1 109 110
5.13%
คลองขลุง 3,513 55 50 3,618 1,545 1 45 46
2.98%
พรานกระต่าย 3,377 25 8 3,410 1,740 0 12 12
0.69%
ลานกระบือ 1,745 31 14 1,790 1,035 0 23 23
2.22%
ทรายทองวัฒนา 1,256 74 10 1,340 570 0 5 5
0.88%
ปางศิลาทอง 1,115 14 12 1,141 630 0 13 13
2.06%
บึงสามัคคี 1,505 20 15 1,540 675 0 34 34
5.04%
โกสัมพีนคร 1,529 10 6 1,545 660 1 10 11
1.67%
รวม 30,674 544 254 31,472 14,445 6 435 441
3.05%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ