จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองอุทัยธานี 2,297 12 13 2,322 1,290 0 29 29
2.25%
ทัพทัน 2,252 14 5 2,271 1,350 0 14 14
1.04%
สว่างอารมณ์ 2,395 13 108 2,516 975 0 37 37
3.79%
หนองฉาง 2,673 10 15 2,698 1,455 0 11 11
0.76%
หนองขาหย่าง 1,271 5 16 1,292 795 0 8 8
1.01%
บ้านไร่ 3,843 24 23 3,890 2,040 0 21 21
1.03%
ลานสัก 3,171 26 21 3,218 1,260 0 37 37
2.94%
ห้วยคต 901 9 6 916 465 3 3 6
1.29%
รวม 18,803 113 207 19,123 9,630 3 160 163
1.69%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ