จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองนครสวรรค์ 15,133 251 93 15,477 1,720 2 1,966 1,968
114.42%
โกรกพระ 4,172 27 316 4,515 650 0 326 326
50.15%
ชุมแสง 7,180 42 233 7,455 1,260 0 615 615
48.81%
หนองบัว 5,839 35 8 5,882 1,070 0 1,022 1,022
95.51%
บรรพตพิสัย 7,075 47 366 7,488 1,180 0 851 851
72.12%
เก้าเลี้ยว 3,793 41 9 3,843 430 2 446 448
104.19%
ตาคลี 7,987 62 596 8,645 1,250 0 1,074 1,074
85.92%
ท่าตะโก 5,887 263 15 6,165 1,120 0 945 945
84.38%
ไพศาลี 6,020 158 212 6,390 1,010 0 879 879
87.03%
พยุหะคีรี 7,128 173 20 7,321 1,250 0 794 794
63.52%
ลาดยาว 8,769 87 41 8,897 1,490 0 1,077 1,077
72.28%
ตากฟ้า 5,304 22 68 5,394 760 0 488 488
64.21%
แม่วงก์ 4,479 121 20 4,620 660 4 970 974
147.58%
แม่เปิน 1,502 13 6 1,521 240 0 320 320
133.33%
ชุมตาบง 1,494 14 93 1,601 230 0 276 276
120.00%
รวม 91,762 1,356 2,096 95,214 14,320 8 12,049 12,057
84.20%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ