จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองแม่ฮ่องสอน 3,772 74 28 3,874 1,360 0 7 7
0.51%
ขุนยวม 2,956 118 14 3,088 860 0 22 22
2.56%
ปาย 3,768 49 8 3,825 1,240 1 6 7
0.56%
แม่สะเรียง 3,298 68 20 3,386 1,540 3 23 26
1.69%
แม่ลาน้อย 5,057 381 24 5,462 1,380 0 7 7
0.51%
สบเมย 2,439 109 8 2,556 1,160 0 4 4
0.34%
ปางมะผ้า 3,183 15 6 3,204 760 0 3 3
0.39%
รวม 24,473 814 108 25,395 8,300 4 72 76
0.92%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ