จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองเชียงราย 6,298 247 187 6,732 3,435 1 88 89
2.59%
เวียงชัย 2,066 20 213 2,299 1,125 1 20 21
1.87%
เชียงของ 2,891 33 510 3,434 1,530 1 16 17
1.11%
เทิง 3,837 72 575 4,484 2,340 2 29 31
1.32%
พาน 6,612 86 1,447 8,145 3,540 4 59 63
1.78%
ป่าแดด 1,671 19 72 1,762 885 0 10 10
1.13%
แม่จัน 3,821 107 311 4,239 2,085 2 31 33
1.58%
เชียงแสน 2,425 39 73 2,537 1,065 0 48 48
4.51%
แม่สาย 2,572 68 1,129 3,769 1,305 1 26 27
2.07%
แม่สรวย 4,550 30 320 4,900 1,965 0 20 20
1.02%
เวียงป่าเป้า 3,802 72 226 4,100 1,395 2 20 22
1.58%
พญาเม็งราย 2,776 81 121 2,978 1,080 0 63 63
5.83%
เวียงแก่น 794 26 85 905 615 2 14 16
2.60%
ขุนตาล 2,389 27 66 2,482 825 0 13 13
1.58%
แม่ฟ้าหลวง 1,691 34 85 1,810 1,170 0 9 9
0.77%
แม่ลาว 1,612 35 348 1,995 945 0 19 19
2.01%
เวียงเชียงรุ้ง 1,630 14 359 2,003 645 0 13 13
2.02%
ดอยหลวง 1,016 22 58 1,096 495 0 16 16
3.23%
รวม 52,453 1,032 6,185 59,670 26,445 16 514 530
2.00%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ