จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองพะเยา 5,516 99 44 5,659 3,440 0 33 33
0.96%
จุน 2,646 85 36 2,767 1,720 3 181 184
10.70%
เชียงคำ 4,375 127 42 4,544 2,700 2 42 44
1.63%
เชียงม่วน 1,315 17 7 1,339 680 2 2 4
0.59%
ดอกคำใต้ 3,277 75 25 3,377 1,980 2 49 51
2.58%
ปง 3,270 44 24 3,338 1,760 3 28 31
1.76%
แม่ใจ 1,914 18 22 1,954 1,320 0 21 21
1.59%
ภูซาง 1,838 27 12 1,877 1,180 0 27 27
2.29%
ภูกามยาว 1,609 15 6 1,630 820 1 4 5
0.61%
รวม 25,760 507 218 26,485 15,600 13 387 400
2.56%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ