จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองน่าน 3,002 48 32 3,082 2,180 2 35 37
1.70%
แม่จริม 541 5 25 571 760 0 18 18
2.37%
บ้านหลวง 325 8 7 340 520 0 2 2
0.38%
นาน้อย 1,042 378 321 1,741 1,360 0 87 87
6.40%
ปัว 1,344 105 19 1,468 2,140 1 27 28
1.31%
ท่าวังผา 2,012 24 116 2,152 1,820 1 36 37
2.03%
เวียงสา 3,924 113 63 4,100 2,560 1 63 64
2.50%
ทุ่งช้าง 313 11 11 335 800 0 26 26
3.25%
เชียงกลาง 1,247 100 41 1,388 1,200 1 106 107
8.92%
นาหมื่น 1,203 10 454 1,667 960 0 41 41
4.27%
สันติสุข 152 65 190 407 620 0 69 69
11.13%
บ่อเกลือ 763 34 9 806 780 0 75 75
9.62%
สองแคว 278 5 99 382 500 0 17 17
3.40%
ภูเพียง 1,011 24 35 1,070 1,220 3 58 61
5.00%
เฉลิมพระเกียรติ 472 5 40 517 440 0 3 3
0.68%
รวม 17,629 935 1,462 20,026 17,860 9 663 672
3.76%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ