จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองน่าน 3,000 48 32 65 3,145 436 7 41 48
11.01%
แม่จริม 541 5 25 21 592 152 1 6 7
4.61%
บ้านหลวง 325 8 7 5 345 104 0 6 6
5.77%
นาน้อย 1,042 378 321 87 1,828 272 1 19 20
7.35%
ปัว 1,346 105 19 41 1,511 428 4 34 38
8.88%
ท่าวังผา 2,012 24 116 41 2,193 364 1 24 25
6.87%
เวียงสา 3,924 113 63 75 4,175 512 11 35 46
8.98%
ทุ่งช้าง 313 11 11 30 365 160 3 6 9
5.63%
เชียงกลาง 1,247 100 41 126 1,514 240 2 36 38
15.83%
นาหมื่น 1,203 10 454 42 1,709 192 0 10 10
5.21%
สันติสุข 152 65 190 72 479 124 2 20 22
17.74%
บ่อเกลือ 763 34 9 76 882 156 1 5 6
3.85%
สองแคว 278 5 99 19 401 100 0 15 15
15.00%
ภูเพียง 1,012 24 35 64 1,135 244 5 42 47
19.26%
เฉลิมพระเกียรติ 472 5 40 3 520 88 3 10 13
14.77%
รวม 17,630 935 1,462 767 20,794 3,572 41 309 350
9.80%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ