จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองแพร่ 3,399 169 96 3,664 3,320 1 497 498
15.00%
ร้องกวาง 2,626 116 25 2,767 1,860 0 15 15
0.81%
ลอง 2,248 22 12 2,282 1,800 0 9 9
0.50%
สูงเม่น 2,837 149 48 3,034 2,200 0 26 26
1.18%
เด่นชัย 1,684 51 8 1,743 1,040 0 7 7
0.67%
สอง 2,232 18 15 2,265 1,700 0 15 15
0.88%
วังชิ้น 2,116 36 29 2,181 1,540 1 57 58
3.77%
หนองม่วงไข่ 1,008 28 11 1,047 700 0 4 4
0.57%
รวม 18,150 589 244 18,983 14,160 2 630 632
4.46%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ