จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองอุตรดิตถ์ 3,854 85 67 4,006 3,160 5 67 72
2.28%
ตรอน 1,145 20 19 1,184 940 0 19 19
2.02%
ท่าปลา 1,850 12 7 1,869 1,520 1 163 164
10.79%
น้ำปาด 1,735 10 18 1,763 1,160 0 98 98
8.45%
ฟากท่า 1,029 7 6 1,042 620 0 13 13
2.10%
บ้านโคก 922 17 4 943 560 1 22 23
4.11%
พิชัย 3,196 37 26 3,259 1,960 0 81 81
4.13%
ลับแล 1,743 26 11 1,780 1,300 0 7 7
0.54%
ทองแสนขัน 1,574 31 27 1,632 980 0 11 11
1.12%
รวม 17,048 245 185 17,478 12,200 7 481 488
4.00%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ