จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองลำปาง 5,800 178 144 6,122 2,160 4 88 92
4.26%
แม่เมาะ 1,016 74 13 1,103 660 0 10 10
1.52%
เกาะคา 1,915 63 52 2,030 1,170 0 18 18
1.54%
เสริมงาม 1,443 33 533 2,009 630 0 10 10
1.59%
งาว 3,056 26 39 3,121 1,275 1 71 72
5.65%
แจ้ห่ม 2,762 38 14 2,814 990 1 28 29
2.93%
วังเหนือ 2,606 71 21 2,698 1,200 0 21 21
1.75%
เถิน 2,966 78 39 3,083 1,425 0 32 32
2.25%
แม่พริก 984 17 22 1,023 450 0 14 14
3.11%
แม่ทะ 2,793 63 31 2,887 1,425 2 28 30
2.11%
สบปราบ 1,289 29 424 1,742 690 1 90 91
13.19%
ห้างฉัตร 2,481 37 35 2,553 1,095 3 15 18
1.64%
เมืองปาน 1,952 61 124 2,137 840 0 14 14
1.67%
รวม 31,063 768 1,491 33,322 14,010 12 439 451
3.22%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ