จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองลำพูน 5,041 114 65 5,220 2,385 1 30 31
1.30%
แม่ทา 2,314 15 79 2,408 1,065 0 12 12
1.13%
บ้านโฮ่ง 2,132 15 15 2,162 930 1 15 16
1.72%
ลี้ 3,482 31 22 3,535 1,485 0 26 26
1.75%
ทุ่งหัวช้าง 1,124 6 49 1,179 525 0 7 7
1.33%
ป่าซาง 2,422 31 71 2,524 1,350 0 14 14
1.04%
บ้านธิ 1,578 13 7 1,598 540 0 5 5
0.93%
เวียงหนองล่อง 739 14 23 776 375 1 9 10
2.67%
รวม 18,832 239 331 19,402 8,655 3 118 121
1.40%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ