จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองเชียงใหม่ 2,360 133 148 2,641 1,560 1 69 70
4.49%
จอมทอง 1,226 47 13 1,286 2,060 0 17 17
0.83%
แม่แจ่ม 1,624 111 19 1,754 2,080 0 8 8
0.38%
เชียงดาว 1,329 97 35 1,461 1,660 0 12 12
0.72%
ดอยสะเก็ด 1,154 59 47 1,260 2,240 3 19 22
0.98%
แม่แตง 2,169 25 1,238 3,432 2,400 0 25 25
1.04%
แม่ริม 1,225 118 42 1,385 1,840 0 23 23
1.25%
สะเมิง 1,279 17 7 1,303 880 0 3 3
0.34%
ฝาง 2,887 49 28 2,964 2,380 1 30 31
1.30%
แม่อาย 3,425 65 30 3,520 1,860 0 22 22
1.18%
พร้าว 2,467 161 16 2,644 2,180 1 15 16
0.73%
สันป่าตอง 3,336 51 30 3,417 2,400 0 13 13
0.54%
สันกำแพง 686 50 35 771 2,000 0 25 25
1.25%
สันทราย 1,652 94 80 1,826 2,300 1 54 55
2.39%
หางดง 2,631 55 45 2,731 2,180 1 31 32
1.47%
ฮอด 1,868 26 14 1,908 1,220 0 13 13
1.07%
ดอยเต่า 1,218 20 13 1,251 860 0 5 5
0.58%
อมก๋อย 900 38 12 950 1,900 0 5 5
0.26%
สารภี 948 44 1,129 2,121 2,120 0 32 32
1.51%
เวียงแหง 714 13 5 732 460 1 4 5
1.09%
ไชยปราการ 506 18 10 534 880 0 27 27
3.07%
แม่วาง 1,479 15 31 1,525 1,160 0 16 16
1.38%
แม่ออน 517 10 13 540 980 0 4 4
0.41%
ดอยหล่อ 1,319 19 45 1,383 1,080 0 4 4
0.37%
กัลยาณิวัฒนา 597 15 25 637 440 0 12 12
2.73%
รวม 39,516 1,350 3,110 43,976 41,120 9 488 497
1.21%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ