จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองเชียงใหม่ 2,364 133 148 93 2,738 312 13 93 106
33.97%
จอมทอง 1,226 47 13 23 1,309 412 7 27 34
8.25%
แม่แจ่ม 1,624 111 19 14 1,768 416 0 14 14
3.37%
เชียงดาว 1,328 97 35 15 1,475 332 4 18 22
6.63%
ดอยสะเก็ด 1,155 59 47 30 1,291 448 3 24 27
6.03%
แม่แตง 2,169 25 1,238 26 3,458 480 1 21 22
4.58%
แม่ริม 1,226 118 42 31 1,417 368 5 44 49
13.32%
สะเมิง 1,279 17 7 5 1,308 180 1 8 9
5.00%
ฝาง 2,884 49 28 37 2,998 476 3 33 36
7.56%
แม่อาย 3,425 65 30 32 3,552 372 3 24 27
7.26%
พร้าว 2,467 161 16 18 2,662 436 2 9 11
2.52%
สันป่าตอง 3,336 51 30 22 3,439 480 4 23 27
5.63%
สันกำแพง 687 50 35 34 806 400 5 24 29
7.25%
สันทราย 1,653 94 80 65 1,892 492 10 59 69
14.02%
หางดง 2,631 55 45 38 2,769 436 11 31 42
9.63%
ฮอด 1,868 26 14 16 1,924 244 4 8 12
4.92%
ดอยเต่า 1,218 20 13 6 1,257 172 2 5 7
4.07%
อมก๋อย 900 38 12 9 959 380 2 5 7
1.84%
สารภี 949 44 1,129 37 2,159 424 5 25 30
7.08%
เวียงแหง 714 13 5 10 742 92 0 14 14
15.22%
ไชยปราการ 506 18 10 31 565 176 2 8 10
5.68%
แม่วาง 1,479 15 31 19 1,544 232 1 27 28
12.07%
แม่ออน 517 10 13 5 545 196 1 7 8
4.08%
ดอยหล่อ 1,319 19 45 6 1,389 216 3 4 7
3.24%
กัลยาณิวัฒนา 597 15 25 12 649 88 0 9 9
10.23%
รวม 39,521 1,350 3,110 634 44,615 8,260 92 564 656
7.94%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ