จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองมุกดาหาร 5,267 39 39 5,345 2,235 0 36 36
1.61%
นิคมคำสร้อย 2,257 41 16 2,314 1,185 0 7 7
0.59%
ดอนตาล 1,944 17 10 1,971 945 0 6 6
0.63%
ดงหลวง 1,666 14 10 1,690 900 0 14 14
1.56%
คำชะอี 2,616 26 206 2,848 1,320 0 19 19
1.44%
หว้านใหญ่ 1,064 7 154 1,225 645 0 6 6
0.93%
หนองสูง 1,539 22 15 1,576 660 0 8 8
1.21%
รวม 16,353 166 450 16,969 7,890 0 96 96
1.22%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ