จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองนครพนม 3,653 78 45 3,776 2,475 0 19 19
0.77%
ปลาปาก 4,621 23 31 4,675 1,275 0 14 14
1.10%
ท่าอุเทน 3,164 6 30 3,200 1,665 0 11 11
0.66%
บ้านแพง 2,194 19 14 2,227 990 0 5 5
0.51%
ธาตุพนม 4,072 119 42 4,233 2,040 0 29 29
1.42%
เรณูนคร 2,327 33 29 2,389 1,365 0 12 12
0.88%
นาแก 3,650 48 53 3,751 2,145 0 21 21
0.98%
ศรีสงคราม 3,411 17 25 3,453 1,635 0 18 18
1.10%
นาหว้า 2,191 53 49 2,293 1,020 1 110 111
10.88%
โพนสวรรค์ 2,655 15 11 2,681 1,380 0 13 13
0.94%
นาทม 1,577 16 9 1,602 570 0 11 11
1.93%
วังยาง 793 4 4 801 405 0 5 5
1.23%
รวม 34,308 431 342 35,081 16,965 1 268 269
1.59%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ