จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองกาฬสินธุ์ 7,417 68 57 7,542 2,775 1 35 36
1.30%
นามน 2,150 10 500 2,660 1,005 0 25 25
2.49%
กมลาไสย 4,559 36 35 4,630 1,665 0 16 16
0.96%
ร่องคำ 1,142 20 241 1,403 600 25 34 59
9.83%
กุฉินารายณ์ 4,840 46 78 4,964 2,175 0 64 64
2.94%
เขาวง 2,232 14 36 2,282 1,065 0 20 20
1.88%
ยางตลาด 6,809 47 91 6,947 3,120 0 39 39
1.25%
ห้วยเม็ก 3,129 37 34 3,200 1,260 1 17 18
1.43%
สหัสขันธ์ 3,773 59 56 3,888 1,275 1 17 18
1.41%
คำม่วง 2,844 36 369 3,249 1,065 0 237 237
22.25%
ท่าคันโท 3,245 20 22 3,287 900 0 83 83
9.22%
หนองกุงศรี 4,410 43 54 4,507 1,695 0 21 21
1.24%
สมเด็จ 3,367 32 44 3,443 1,410 0 13 13
0.92%
ห้วยผึ้ง 1,580 41 47 1,668 780 0 108 108
13.85%
สามชัย 1,959 19 31 2,009 705 0 16 16
2.27%
นาคู 1,862 25 25 1,912 825 0 19 19
2.30%
ดอนจาน 1,675 9 434 2,118 720 0 16 16
2.22%
ฆ้องชัย 1,609 21 7 1,637 720 0 20 20
2.78%
รวม 58,602 583 2,161 61,346 23,760 28 800 828
3.48%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ