จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองมหาสารคาม 4,847 522 77 5,446 3,700 2 221 223
6.03%
แกดำ 1,919 15 17 1,951 1,760 0 16 16
0.91%
โกสุมพิสัย 4,981 219 53 5,253 4,660 5 206 211
4.53%
กันทรวิชัย 6,126 163 57 6,346 3,660 11 101 112
3.06%
เชียงยืน 2,194 457 28 2,679 2,320 1 1,972 1,973
85.04%
บรบือ 4,774 112 33 4,919 4,180 0 97 97
2.32%
นาเชือก 2,299 707 62 3,068 2,900 0 100 100
3.45%
พยัคฆภูมิพิสัย 8,197 117 56 8,370 4,540 1 697 698
15.37%
วาปีปทุม 4,348 211 85 4,644 4,820 0 97 97
2.01%
นาดูน 2,157 12 11 2,180 1,880 0 35 35
1.86%
ยางสีสุราช 2,288 32 13 2,333 1,820 1 114 115
6.32%
กุดรัง 2,028 28 78 2,134 1,700 7 1,079 1,086
63.88%
ชื่นชม 1,474 16 4 1,494 940 0 69 69
7.34%
รวม 47,632 2,611 574 50,817 38,880 28 4,804 4,832
12.43%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ