จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองหนองคาย 4,159 44 97 4,300 2,205 0 186 186
8.44%
ท่าบ่อ 2,713 10 89 2,812 1,350 0 53 53
3.93%
โพนพิสัย 4,252 34 26 4,312 2,385 1 191 192
8.05%
ศรีเชียงใหม่ 1,417 10 12 1,439 645 0 12 12
1.86%
สังคม 1,330 11 10 1,351 540 0 101 101
18.70%
สระใคร 1,600 1 27 1,628 615 0 17 17
2.76%
เฝ้าไร่ 2,670 17 44 2,731 1,095 0 52 52
4.75%
รัตนวาปี 2,058 5 46 2,109 930 1 7 8
0.86%
โพธิ์ตาก 780 2 3 785 405 0 102 102
25.19%
รวม 20,979 134 354 21,467 10,170 2 721 723
7.11%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ