จังหวัดเลย

จังหวัดเลย
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองเลย 5,845 61 27 5,933 2,025 0 33 33
1.63%
นาด้วง 1,698 5 5 1,708 615 0 5 5
0.81%
เชียงคาน 4,141 33 17 4,191 1,230 0 9 9
0.73%
ปากชม 2,603 31 16 2,650 750 0 11 11
1.47%
ด่านซ้าย 4,050 22 23 4,095 1,485 0 14 14
0.94%
นาแห้ว 1,304 11 7 1,322 510 1 5 6
1.18%
ภูเรือ 1,882 20 3 1,905 705 0 6 6
0.85%
ท่าลี่ 1,515 4 9 1,528 615 0 7 7
1.14%
วังสะพุง 5,607 19 15 5,641 2,160 2 22 24
1.11%
ภูกระดึง 2,073 15 6 2,094 810 0 2 2
0.25%
ภูหลวง 1,532 12 14 1,558 690 0 9 9
1.30%
ผาขาว 2,486 17 10 2,513 960 0 4 4
0.42%
เอราวัณ 1,968 8 44 2,020 705 0 5 5
0.71%
หนองหิน 1,491 3 2 1,496 510 0 3 3
0.59%
รวม 38,195 261 198 38,654 13,770 3 135 138
1.00%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ