จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองอุดรธานี 8,245 323 118 128 8,814 1,004 18 115 133
13.25%
กุดจับ 3,093 60 12 7 3,172 360 84 9 93
25.83%
หนองวัวซอ 2,555 53 19 172 2,799 312 237 13 250
80.13%
กุมภวาปี 3,885 102 93 137 4,217 704 116 16 132
18.75%
โนนสะอาด 1,929 39 16 19 2,003 264 56 1 57
21.59%
หนองหาน 2,926 284 133 102 3,445 652 1 14 15
2.30%
ทุ่งฝน 1,371 33 21 15 1,440 148 2 6 8
5.41%
ไชยวาน 1,579 12 26 30 1,647 204 31 3 34
16.67%
ศรีธาตุ 3,708 15 19 26 3,768 344 0 10 10
2.91%
วังสามหมอ 2,881 24 73 27 3,005 288 0 15 15
5.21%
บ้านดุง 2,640 102 44 26 2,812 636 176 31 207
32.55%
บ้านผือ 4,804 47 33 71 4,955 656 5 11 16
2.44%
น้ำโสม 2,854 22 18 24 2,918 340 277 7 284
83.53%
เพ็ญ 4,074 73 28 24 4,199 660 39 13 52
7.88%
สร้างคอม 1,389 28 12 10 1,439 212 3 5 8
3.77%
หนองแสง 1,597 15 16 23 1,651 152 99 3 102
67.11%
นายูง 1,246 13 5 179 1,443 168 183 6 189
112.50%
พิบูลย์รักษ์ 1,125 10 20 14 1,169 148 49 1 50
33.78%
กู่แก้ว 1,160 10 29 16 1,215 148 0 2 2
1.35%
ประจักษ์ศิลปาคม 661 11 9 4 685 164 1 5 6
3.66%
รวม 53,722 1,276 744 1,054 56,796 7,564 1,377 286 1,663
21.99%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ