จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองอุดรธานี 8,242 323 118 8,683 4,760 5 84 89
1.87%
กุดจับ 3,093 60 12 3,165 1,800 2 4 6
0.33%
หนองวัวซอ 2,555 53 19 2,627 1,560 1 168 169
10.83%
กุมภวาปี 3,885 102 93 4,080 3,520 0 134 134
3.81%
โนนสะอาด 1,929 39 16 1,984 1,320 0 19 19
1.44%
หนองหาน 2,926 284 133 3,343 3,260 0 99 99
3.04%
ทุ่งฝน 1,371 33 21 1,425 740 0 14 14
1.89%
ไชยวาน 1,579 12 26 1,617 1,020 0 27 27
2.65%
ศรีธาตุ 3,708 15 19 3,742 1,720 0 24 24
1.40%
วังสามหมอ 2,881 24 73 2,978 1,440 0 25 25
1.74%
บ้านดุง 2,640 102 44 2,786 2,940 1 21 22
0.75%
บ้านผือ 4,804 47 33 4,884 3,280 0 69 69
2.10%
น้ำโสม 2,854 22 18 2,894 1,700 0 21 21
1.24%
เพ็ญ 4,072 73 28 4,173 3,300 0 22 22
0.67%
สร้างคอม 1,389 28 12 1,429 1,060 0 8 8
0.75%
หนองแสง 1,597 15 16 1,628 760 0 22 22
2.89%
นายูง 1,246 13 5 1,264 840 0 168 168
20.00%
พิบูลย์รักษ์ 1,125 10 20 1,155 740 0 13 13
1.76%
กู่แก้ว 1,160 10 29 1,199 740 0 16 16
2.16%
ประจักษ์ศิลปาคม 661 11 9 681 820 0 4 4
0.49%
รวม 53,717 1,276 744 55,737 37,320 9 962 971
2.60%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ