จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองขอนแก่น 7,686 270 207 8,163 5,640 2 564 566
10.04%
บ้านฝาง 1,435 98 31 1,564 1,500 0 39 39
2.60%
พระยืน 1,160 15 6 1,181 1,060 0 32 32
3.02%
หนองเรือ 4,121 31 22 4,174 2,980 0 30 30
1.01%
ชุมแพ 4,014 41 31 4,086 2,700 1 42 43
1.59%
สีชมพู 3,324 148 15 3,487 2,300 0 18 18
0.78%
น้ำพอง 2,675 45 46 2,766 3,360 0 52 52
1.55%
อุบลรัตน์ 2,494 21 9 2,524 1,420 0 21 21
1.48%
กระนวน 1,786 36 15 1,837 1,980 0 12 12
0.61%
บ้านไผ่ 2,025 84 30 2,139 2,220 0 30 30
1.35%
เปือยน้อย 696 349 7 1,052 640 0 5 5
0.78%
พล 3,207 62 49 3,318 2,640 2 26 28
1.06%
แวงใหญ่ 1,354 13 10 1,377 1,040 0 10 10
0.96%
แวงน้อย 1,775 38 10 1,823 1,480 0 200 200
13.51%
หนองสองห้อง 4,838 147 32 5,017 2,760 0 18 18
0.65%
ภูเวียง 2,714 34 21 2,769 2,280 0 14 14
0.61%
มัญจาคีรี 4,389 62 19 4,470 2,360 1 278 279
11.82%
ชนบท 2,033 14 7 2,054 1,600 0 8 8
0.50%
เขาสวนกวาง 1,964 28 16 2,008 1,120 0 30 30
2.68%
ภูผาม่าน 1,318 26 14 1,358 840 0 7 7
0.83%
ซำสูง 1,142 9 4 1,155 700 0 8 8
1.14%
โคกโพธิ์ไชย 847 16 2 865 800 0 27 27
3.38%
หนองนาคำ 653 12 3 668 700 0 7 7
1.00%
บ้านแฮด 742 21 61 824 920 0 17 17
1.85%
โนนศิลา 1,106 23 10 1,139 920 0 3 3
0.33%
เวียงเก่า 737 14 3 754 720 0 5 5
0.69%
รวม 60,235 1,657 680 62,572 46,680 6 1,503 1,509
3.23%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ