จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองหนองบัวลำภู 4,300 39 38 4,377 2,310 0 14 14
0.61%
นากลาง 3,044 308 82 3,434 1,905 0 13 13
0.68%
โนนสัง 3,328 47 78 3,453 1,605 0 20 20
1.25%
ศรีบุญเรือง 4,884 24 17 4,925 2,370 2 17 19
0.80%
สุวรรณคูหา 2,643 17 84 2,744 1,365 0 15 15
1.10%
นาวัง 1,407 8 17 1,432 765 0 10 10
1.31%
รวม 19,606 443 316 20,365 10,320 2 89 91
0.88%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ