จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองชัยภูมิ 6,491 114 47 6,652 3,405 0 24 24
0.70%
บ้านเขว้า 3,450 17 27 3,494 1,320 0 22 22
1.67%
คอนสวรรค์ 3,871 17 9 3,897 1,545 0 6 6
0.39%
เกษตรสมบูรณ์ 5,786 86 48 5,920 2,160 0 24 24
1.11%
หนองบัวแดง 4,832 24 20 4,876 1,950 4 11 15
0.77%
จัตุรัส 3,586 67 43 3,696 1,785 0 22 22
1.23%
บำเหน็จณรงค์ 2,796 52 27 2,875 1,425 0 13 13
0.91%
หนองบัวระเหว 2,484 23 14 2,521 870 0 8 8
0.92%
เทพสถิต 2,678 50 33 2,761 1,380 0 21 21
1.52%
ภูเขียว 5,933 148 79 6,160 2,325 1 29 30
1.29%
บ้านแท่น 3,050 46 20 3,116 990 0 7 7
0.71%
แก้งคร้อ 4,971 113 62 5,146 1,890 1 18 19
1.01%
คอนสาร 3,383 93 393 3,869 1,275 0 94 94
7.37%
ภักดีชุมพล 2,719 25 9 2,753 705 1 11 12
1.70%
เนินสง่า 1,911 13 30 1,954 720 0 8 8
1.11%
ซับใหญ่ 1,372 8 4 1,384 555 0 0 0
0.00%
รวม 59,313 896 865 61,074 24,300 7 318 325
1.34%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ