จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองยโสธร 5,420 94 46 5,560 2,850 0 31 31
1.09%
ทรายมูล 1,584 29 12 1,625 810 0 9 9
1.11%
กุดชุม 3,338 27 35 3,400 1,920 0 11 11
0.57%
คำเขื่อนแก้ว 3,179 24 23 3,226 1,725 0 5 5
0.29%
ป่าติ้ว 1,845 51 26 1,922 855 0 12 12
1.40%
มหาชนะชัย 4,541 29 19 4,589 1,545 0 10 10
0.65%
ค้อวัง 1,583 8 17 1,608 675 0 3 3
0.44%
เลิงนกทา 4,084 57 31 4,172 2,175 0 20 20
0.92%
ไทยเจริญ 1,955 6 16 1,977 720 0 7 7
0.97%
รวม 27,529 325 225 28,079 13,275 0 108 108
0.81%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ