จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองอุบลราชธานี 6,461 141 140 119 6,861 310 21 110 131
42.26%
ศรีเมืองใหม่ 6,528 217 1,171 136 8,052 242 0 7 7
2.89%
โขงเจียม 2,358 14 29 17 2,418 104 1 5 6
5.77%
เขื่องใน 7,581 70 83 34 7,768 366 7 31 38
10.38%
เขมราฐ 5,344 32 38 61 5,475 246 2 44 46
18.70%
เดชอุดม 10,438 137 72 56 10,703 486 12 37 49
10.08%
นาจะหลวย 3,613 16 19 18 3,666 156 3 15 18
11.54%
น้ำยืน 3,918 37 37 22 4,014 204 6 28 34
16.67%
บุณฑริก 4,800 34 36 24 4,894 254 5 14 19
7.48%
ตระการพืชผล 7,883 97 58 51 8,089 468 1 35 36
7.69%
กุดข้าวปุ้น 2,652 48 86 28 2,814 150 1 14 15
10.00%
ม่วงสามสิบ 5,076 140 107 65 5,388 316 12 20 32
10.13%
วารินชำราบ 6,237 123 84 95 6,539 384 14 72 86
22.40%
พิบูลมังสาหาร 6,187 168 60 61 6,476 360 5 37 42
11.67%
ตาลสุม 2,146 22 13 10 2,191 118 108 6 114
96.61%
โพธิ์ไทร 4,610 14 22 347 4,993 142 5 78 83
58.45%
สำโรง 5,952 48 252 17 6,269 216 11 271 282
130.56%
ดอนมดแดง 2,131 11 8 14 2,164 94 3 7 10
10.64%
สิรินธร 3,593 43 16 33 3,685 152 4 8 12
7.89%
ทุ่งศรีอุดม 3,186 4 21 12 3,223 104 1 1 2
1.92%
นาเยีย 1,989 10 12 8 2,019 70 4 4 8
11.43%
นาตาล 2,974 22 56 29 3,081 128 29 25 54
42.19%
เหล่าเสือโก้ก 2,550 13 11 5 2,579 110 2 15 17
15.45%
สว่างวีระวงศ์ 2,747 33 20 12 2,812 118 4 15 19
16.10%
น้ำขุ่น 2,284 10 12 7 2,313 110 33 8 41
37.27%
รวม 113,238 1,504 2,463 1,281 118,486 5,408 294 907 1,201
22.21%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ