จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองอุบลราชธานี 6,460 141 140 6,741 1,550 1 102 103
6.65%
ศรีเมืองใหม่ 6,528 217 1,171 7,916 1,210 0 120 120
9.92%
โขงเจียม 2,359 14 29 2,402 520 1 15 16
3.08%
เขื่องใน 7,580 70 83 7,733 1,830 1 31 32
1.75%
เขมราฐ 5,344 32 38 5,414 1,230 0 48 48
3.90%
เดชอุดม 10,438 137 72 10,647 2,430 0 47 47
1.93%
นาจะหลวย 3,613 16 19 3,648 780 1 17 18
2.31%
น้ำยืน 3,918 37 37 3,992 1,020 0 20 20
1.96%
บุณฑริก 4,800 34 36 4,870 1,270 1 18 19
1.50%
ตระการพืชผล 7,883 97 58 8,038 2,340 1 42 43
1.84%
กุดข้าวปุ้น 2,653 48 86 2,787 750 0 22 22
2.93%
ม่วงสามสิบ 5,076 140 107 5,323 1,580 2 52 54
3.42%
วารินชำราบ 6,235 123 84 6,442 1,920 2 78 80
4.17%
พิบูลมังสาหาร 6,187 169 60 6,416 1,800 0 41 41
2.28%
ตาลสุม 2,146 22 13 2,181 590 1 8 9
1.53%
โพธิ์ไทร 4,609 14 22 4,645 710 0 133 133
18.73%
สำโรง 5,953 48 252 6,253 1,080 0 14 14
1.30%
ดอนมดแดง 2,131 11 8 2,150 470 0 12 12
2.55%
สิรินธร 3,593 43 16 3,652 760 0 29 29
3.82%
ทุ่งศรีอุดม 3,186 4 21 3,211 520 0 11 11
2.12%
นาเยีย 1,989 10 12 2,011 350 0 6 6
1.71%
นาตาล 2,974 22 56 3,052 640 0 17 17
2.66%
เหล่าเสือโก้ก 2,550 13 11 2,574 550 0 5 5
0.91%
สว่างวีระวงศ์ 2,747 33 20 2,800 590 0 10 10
1.69%
น้ำขุ่น 2,284 10 12 2,306 550 0 5 5
0.91%
รวม 113,236 1,505 2,463 117,204 27,040 11 903 914
3.38%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ